Algemene Voorwaarden

Voorafgaand

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en facturen, totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Studio Gotley gesloten overeenkomsten.  Afwijkingen op de Algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen de opdrachtgever en Studio Gotley.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De prijzen op de offerte kunnen wijzigen door onverziene veranderingen in werkzaamheden. De opdrachtgever zal hier tijdig van op de hoogte worden gesteld en er zal in goed overleg naar de opties worden gekeken.

1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Studio Gotley begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtgever pas nadat deze schriftelijk door de opdrachtgever zijn bevestigd.

Concept

2.1 Een concept gemaakt door Studio Gotley is eigendom van Studio Gotley tenzij het wordt afgekocht door de opdrachtgever. Mocht de andere partij het concept willen afkopen en door een andere partij laten uitvoeren worden er 10% van de op dat moment berekende productie kosten in rekening gebracht.

Uitvoering 

3.1 Studio Gotley spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Als van een redelijk en professioneel handelend productiebedrijf kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal Studio Gotley de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Studio Gotley mogelijk te maken, als het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, vaarvan Studio Gotley aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

3.3 Een door Studio Gotley opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.

3.4 Tenzij anders overeengekomen is, behoren niet tot de opdracht van Studio Gotley:

A. Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen. B. Het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.

3.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren. Beschermde muziek moeten muziekrechten over worden betaald aan de stichting Buma Stemra. Studio Gotley kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van stichting Buma Stemra.

3.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinden van de overeenkomsten, wanneer de afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van de ondergeschikte betekenis zijn.

3.7 Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3 versie methode gebruikt:

Versie 1:  De ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. de klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.

Versie 2 : De montage.
Aan de hand van de feedback wordt een nieuwe versie gemonteerd, deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan feedback geven over details; timing, kleurbewerking, titels, transities etcetera. *

*Wanneer de opdrachtgever binnen het tijdbestek van twee weken geen gewenste aanpassingen aanlevert, vervalt het recht op aanpassingen en kan het product in rekening worden gebracht.

Versie 3 : Final montage. De montage wordt n.a.v. de feedback aangepast en de productie is klaar.

Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan zal dit als meerwerk in rekening worden gebracht.

Maart 2017